گروه سایت سازی

 

تماس با گروه سایت سازی

فیلم/به گزارش گروه طراحی وب سایت:استفاده از دستور Ping برای تست اتصال بین دو کامپیوتر - 01:48

گروه طراحی وب سایت:استفاده از دستور Ping برای تست اتصال بین دو کامپیوتر

مدت زمان فیلم : 01:48