گروه سایت سازی

 

تماس با گروه سایت سازی

فیلم/به گزارش گروه طراحی وب سایت:واکنش مرد ترک به خاموش کردن تلویزیون هنگام بازی ترکیه - 0:30

گروه طراحی وب سایت:واکنش مرد ترک به خاموش کردن تلویزیون هنگام بازی ترکیه

مدت زمان فیلم : 0:30