گروه سایت سازی

 

تماس با گروه سایت سازی

فیلم/به گزارش گروه طراحی وب سایت:رباتی که غذا خوردن را برای معلولان راحت تر می کند - 02:47

گروه طراحی وب سایت:رباتی که غذا خوردن را برای معلولان راحت تر می کند

مدت زمان فیلم : 02:47