گروه سایت سازی

 

تماس با گروه سایت سازی

فیلم/به گزارش گروه طراحی وب سایت:LEGO GBC module: Fast Ball Sorting Robot using EV3 - 01:53

گروه طراحی وب سایت:LEGO GBC module: Fast Ball Sorting Robot using EV3

مدت زمان فیلم : 01:53