گروه سایت سازی

 

تماس با گروه سایت سازی

فیلم/به گزارش گروه طراحی وب سایت:ساخت پهباد عمود پرواز برای جمع آوری داده های محیطی - 01:07

گروه طراحی وب سایت:ساخت پهباد عمود پرواز برای جمع آوری داده های محیطی

مدت زمان فیلم : 01:07