گروه سایت سازی

 

تماس با گروه سایت سازی

فیلم/به گزارش گروه طراحی وب سایت:اتحادیه اروپا گوگل را به تخطی از مقررات رقابت متهم کرد - 0:42

گروه طراحی وب سایت:اتحادیه اروپا گوگل را به تخطی از مقررات رقابت متهم کرد

مدت زمان فیلم : 0:42