گروه سایت سازی

 

تماس با گروه سایت سازی

فیلم/به گزارش گروه طراحی وب سایت:رباتی که برای پاکسازی فوکوشیما طراحی شده است - 01:43

گروه طراحی وب سایت:رباتی که برای پاکسازی فوکوشیما طراحی شده است

مدت زمان فیلم : 01:43