گروه سایت سازی

 

تماس با گروه سایت سازی

فیلم/به گزارش گروه طراحی وب سایت:سوفیا؛ رباتی که حرف می زند، فکر می کند و احساس دارد - 05:00

گروه طراحی وب سایت:سوفیا؛ رباتی که حرف می زند، فکر می کند و احساس دارد

مدت زمان فیلم : 05:00