گروه سایت سازی

 

تماس با گروه سایت سازی

فیلم/به گزارش گروه طراحی وب سایت:چین؛ همکاری همزمان بیش از 100 بیل مکانیکی برای تخریب پل - 0:47

گروه طراحی وب سایت:چین؛ همکاری همزمان بیش از 100 بیل مکانیکی برای تخریب پل

مدت زمان فیلم : 0:47