گروه سایت سازی

 

تماس با گروه سایت سازی

فیلم/به گزارش گروه طراحی وب سایت:کمیسیون اروپا: گوگل از موقعیت ممتازش سوء استفاده می کند - 0:56

گروه طراحی وب سایت:کمیسیون اروپا: گوگل از موقعیت ممتازش سوء استفاده می کند

مدت زمان فیلم : 0:56