گروه سایت سازی

شرکت طراحی سایت طرازنده تارنما - شماره ثبت : 436622

تماس با گروه سایت سازی

فیلم/به گزارش گروه طراحی وب سایت:روبات های انسان نما، اولین ساکنان مریخ - 01:53

گروه طراحی وب سایت:روبات های انسان نما، اولین ساکنان مریخ

مطالعه بیشتر...

فیلم/به گزارش گروه طراحی وب سایت:حسگرهای زیستی برای شناسایی آلاینده ها در دریاها - 03:48

گروه طراحی وب سایت:حسگرهای زیستی برای شناسایی آلاینده ها در دریاها

مطالعه بیشتر...

فیلم/به گزارش گروه طراحی وب سایت:واکنش مردی که بعداز 44 سال از زندان آزاد شد به تکنولوژی - 06:21

گروه طراحی وب سایت:واکنش مردی که بعداز 44 سال از زندان آزاد شد به تکنولوژی

مطالعه بیشتر...

فیلم/به گزارش گروه طراحی وب سایت:60 ثانیه با فاوا یکشنبه 9 خرداد 95 - 01:51

گروه طراحی وب سایت:60 ثانیه با فاوا  یکشنبه 9 خرداد 95

مطالعه بیشتر...

فیلم/به گزارش گروه طراحی وب سایت:60 ثانیه با فاوا شنبه 8 خرداد 95 - 01:51

گروه طراحی وب سایت:60 ثانیه با فاوا  شنبه 8 خرداد 95

مطالعه بیشتر...

فیلم/به گزارش گروه طراحی وب سایت:دستاوردی دیگر در عرصه روباتیک: ساخت سوسک جهنده - 0:44

گروه طراحی وب سایت:دستاوردی دیگر در عرصه روباتیک: ساخت سوسک جهنده

مطالعه بیشتر...

فیلم/به گزارش گروه طراحی وب سایت:اپل از حضور رسمی در ایران خودداری می کند - 01:27

گروه طراحی وب سایت:اپل از حضور رسمی در ایران خودداری می کند

مطالعه بیشتر...