گروه سایت سازی

 

تماس با گروه سایت سازی

امضای دیجیتال چیست؟

 

تخصص ما

،سئو حرفه ای, طراحی پرتال(پورتال) ، طراحی فروشگاه اینترنتی ، تبلیغات گوگل و بهینه سازی سایت است.

شاید تاکنون نامه های الکترونيکی را دريافت کرده اید که دارای مجموعهای از حروفو اعداد در انتهای آنان می باشند . در اولين نگاه ممکن است اينگونه تصور گردد که اطلاعات فوق بی فايده بوده ! در حقيقت ما شاهد استفاده از امضای ديجيتال در يک نامه الکترونيکی می باشيم. به منظور ايجاد يک امضای ديجيتال از يک الگوريتم رياضی به منظور ترکيب اطلاعات در يک کليد با اطلاعات پيام ، استفاده می شود . ماحصل عمليات ، توليد يک رشته مشتمل بر مجموعه ای از حروف و اعداد است .يک امضای ديجيتال صرفا" به شما نخواهد گفت که " اين شخص يک پيام را نوشته است " بلکه در بردارنده اين مفهوم مهم است که : "اين شخص اين پيام را نوشته است " .

علت استفاده از  امضای ديجيتال چيست ؟
:: برای تشخيص و تائيد هويت فرد ارسال کننده يک نامه الکترونيکی از چه مکانيزمهائی استفاده می شود؟
فرض کنيد يک نامه الکترونيکی را از يکی از دوستان خود دريافت داشته ايد که از شما درخواست خاصی را می نمايد ، پس از مطالعه پيام برای شما دو سوال متفاوت مطرح می گردد :
الف ) آيا اين نامه را واقعا" وی ارسال نموده است ؟
ب ) آيا محتوای نامه ارسالی واقعی است و وی دقيقا" همين درخواست را داشته است ؟

:: آيا وجود هر نامه الکترونيکی در صندوق پستی ، نشان دهنده صحت محتوا و تائيد هويت فرد ارسال کننده آن است ؟

امروزه سوءاستفاده از آدرس های ایمیل برای مهاجمانو ويروس ها به امری متداول تبديل شده است و با توجه به نحوه عملکرد آنان در برخی موارد شناسائی هويت فرد ارسال کننده يک پيام بسيار مشکل و در برخی موارد غيرممکن است .

تشخيص غيرجعلی بودن نامه های الکترونيکی در فعاليت های تجاری و بازرگانی دارای اهميت فراوانی است .
يک نامه الکترونيکی شامل يک امضای ديجيتال، نشان دهنده اين موضوع است که محتوای پيام از زمان ارسال تا زمانی که به دست شما رسيده است ، تغيير نکرده است . در صورت بروز هر گونه تغيير در محتوای نامه ، امضای ديجيتال همراه آن از درجه اعتبار ساقط می شود .

 

طراحی سایت،طراحی سایت حرفه ای،طراحی فروشگاه اینترنتی،سئو