گروه سایت سازی

 

تماس با گروه سایت سازی

به دنبال اعلام نرخ 1155 تومانی نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جاری انتقاداتی از سوی کارشناسان مطرح شد و به دنبال آن وزیر کشاورزی قول پیگیری نرخ اعلام شده از سوی دولت را داد که هنوز این قول به ثمر نرسیده است.

اخبار طراحی و بهینه سازی وب سایت: