گروه سایت سازی

 

تماس با گروه سایت سازی

مدیرکل دفتر نظام بهره‌برداری سازمان مرکزی تعاون روستایی گفت: توسعه شرکت‌های سهامی زراعی و تولیدی روستایی و کشت و صنعت‌های خصوصی راهکارهای این دفتر برای جلوگیری از پیامدهای خرد شدن اراضی است.

اخبار طراحی و بهینه سازی وب سایت: