شرکت طراحی سایت طرازنده تارنما - شماره ثبت : 436622

کد قالب پرندگان خشمگین برای بلاگفا

 

تخصص ما

،طراحی سایت حرفه ای ، طراحی سایت داینامیک ، طراحی سایت استاتیک ، طراحی سایت فلش ، طراحی صفحات وب ، سئو حرفه ای,سئوی حرفه ای، طراحی پرتال(پورتال) ،وب هاستینگ،میزبانی وب،ثبت دامنه، طراحی فروشگاه اینترنتی ، تبلیغات گوگل و بهینه سازی سایت است.

 

۱- ابتدا وارد مدیریت وبلاگ خود شوید

 ۲- تمام کد های قسمت ویرایش قالب خود را پاک کنید

 ۳- کد قالب زیر را Copy کرده و در قسمت ویرایش قالبتان ، Paste کنید و سپس دکمه ی ثبت تغیرات را بزنید

 

<html>
<head>
<title><-BlogAndPostTitle-></title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<meta name="author" content="<-BlogAuthor->">
<meta name="language" content="Farsi">
<meta name="description" content="<-BlogAndPostTitle-> - <-BlogDescription-> - <-BlogTitle->">
<meta name="keywords" content="<-BlogAndPostTitle->,<-BlogId->, Blog, Weblog, Persian,Iran, Iranian, Farsi, Weblogs">
<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="<-BlogTitle->" href="/<-BlogXmlLink->" />
<link href="http://pichak.net/themes/60/10/image/style.css" type="text/css" rel="stylesheet">
<style>
#header{background:#e4f5f7 url(http://pichak.net/themes/60/10/image/header.jpg) no-repeat top right;height:340;width:100%;color:#757066;font-size:8pt;text-align:right}
</style>
<script  language="javascript">
  function GetBC(lngPostid)
   {
       intTimeZone=<-BlogTimeZone->;
       strBlogId="<-BlogId->";
       intCount=-1;
       strResult="";
       try {
      for (i=0;i<BlogComments.length;i+=2)
      {
           if (BlogComments[i]==lngPostid)
           intCount=BlogComments[i+1] ;
      }
           }  catch( e) {
           }
    if ( intCount==-1)  strResult="آرشیو نظرات";
    if ( intCount==0)  strResult="نظر بدهید";
    if ( intCount>0)  strResult=intCount + " نظر" ;
 
  strUrl="/comments/?blogid=" +strBlogId + "&postid=" + lngPostid + "&timezone=" + intTimeZone ;
  strResult ="<a href=\"javascript:void(0)\" onclick=\"javascript:window.open('" + strUrl + "','blogfa_comments','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px')\" >" +  strResult + " </a>" ;
  document.write ( strResult ) ;
 }
 function OpenLD()
{
  window.open('/links','blogfa_ld','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px');
  return true;
}
</script>

</head>

<body>
<div align=center><div style="width:775">

<div class="Pichak">

<div id=header>
<div class="top-BlogTitle"></div>
<div class="top-menu"><div class="BlogTitle"><-BlogTitle-></div><div class="Description"><-BlogDescription-></div></div>

<div class="top-menu2">
<div style="float:right;width:0px;direction:rtl; height:20px"></div>
<div style="float:right;width:375">
<a href="/<-BlogUrl->">صفحه اصلی</a>|
<a rel="nofollow" href="/posts">عناوین مطالب</a>|
<a target="_blank"  href="http://pichak.net/blogcod/email-tools/mail/?email=<-BlogEmail->">تماس با من </a>|
<a rel="nofollow" href="/<-BlogProfileLink->" target="_blank" >پروفایل</a>
</div></div></div>

<div id=main-back><div class="main">

<div class="post">

<BLOGFA>
<div class="TopPost">
<div class="TopPost2"><div class="Post-title"><a href="/<-PostLink->"><-PostTitle-></a></div></div>
<div class="t-date">تاريخ : <-PostDate-> | <-PostTime-> | نویسنده : <-PostAuthor-></div>
</div>
                
<div class="C-post"><div class="CenterPost"><-PostContent-><BlogPostTagsBlock><br>برچسب‌ها: <BlogPostTags separator=", "><a href="/<-TagLink->"><-TagName-></a></BlogPostTags></BlogPostTagsBlock>
<br><br><BlogExtendedPost><b><a href="/<-PostLink->">ادامه مطلب</a></b><br></BlogExtendedPost>
</div></div>

<div class="LowPost"><div class="Comment"><BlogComment><script type="text/javascript">GetBC(<-PostId->);</script></BlogComment></div></div>
</BLOGFA>

<BlogNextAndPreviousBlock>
<style>.pging {    direction:rtl;    font-size:1.2em;    height:30px;    margin:40px 0 0;    color:#2977a2;    padding-bottom: 20px;    text-align: center;}
.pging a:link, .pging a:visited {border:1px solid #2977a2;    display:inline-block;    margin:0 3px;    padding:1px 5px;    text-decoration:none;}
.pging a:hover, .pging a:active {    color:#2977a2;}.pging a.current:link, .pging a.current:visited {    background-color:#2977a2;    border:1px solid #2977a2;    color:red;    cursor:text;}</style> <div class="pging">
<font face="Tahoma" style="font-size: 9pt">
<BlogPreviousPageBlock><a href="/<-BlogPreviousPageLink->"><font color="#2977a2">
<< مطالب جدیدتر</font></a></BlogPreviousPageBlock>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<BlogNextPageBlock><a href="/<-BlogNextPageLink->"><font color="#2977a2">مطالب
قدیمی‌تر >></font></a></BlogNextPageBlock>
<br></font></font><br></div></BlogNextAndPreviousBlock>
</div>


<div class="Sid">
<div id=Sidebar>

<BlogProfile><div class="TopSid"><div class="TopSid2">درباره وب</div></div>
<div class="CenterSid">
<div class="About">
<BlogPhoto><center>
<img src="/<-BlogPhotoLink->" border="0" usemap="#Map">
<map name="Map">
  <area shape="rect" coords="24,26,27,28" href="http://www.sitesazi.com" target="_blank" alt="طراحی سایت">
</map>
</center></BlogPhoto>
<br> <-BlogAbout->
</div>
</div>
<div class="LowSid"></div></BlogProfile>


<BlogAuthorsBlock>
<div class="TopSid"><div class="TopSid2">نويسندگان</div></div>
<div class="CenterSid">
<BlogAuthors>
<div class="li-Sid"><a rel="nofollow" href="/<-AuthorLink->"><-AuthorName-></a></div>
</BlogAuthors>
</div>
<div class="LowSid"></div></BlogAuthorsBlock>

<BlogCategoriesBlock>
<div class="TopSid"><div class="TopSid2">موضوعات وب</div></div>
<div class="CenterSid">
<BlogCategories>
<div class="li-Sid"><a href="/<-CategoryLink->"><-CategoryName-></a></div>
</BlogCategories>
</div>
<div class="LowSid"></div></BlogCategoriesBlock><BlogTagsBlock>
<div class="TopSid"><div class="TopSid2">برچسب‌ها وب</div></div>
<div class="CenterSid">
<BlogTags>
<div class="li-Sid"><a href="/<-TagLink->"><-TagName-></a> <span dir="rtl">(<-TagCount->)</span></div>
</BlogTags>
</div>
<div class="LowSid"></div></BlogTagsBlock>

<BlogLinksBlock>
<div class="TopSid"><div class="TopSid2">لینک دوستان</div></div>
<div class="CenterSid"><div class="li-Sid">
<div class="li-Sid"><a rel="nofollow" target="_blank" href="/<-LinkUrl->"><-LinkTitle-></a></div>
</BlogLinks>
</div>
<div class="LowSid"></div></BlogLinksBlock><div class="TopSid"><div class="TopSid2">آخرین مطالب</div></div>
<div class="CenterSid">
<BlogPreviousItems items="10">
<div class="li-Sid"><a href="/<-PostLink->" title="<-PostDate->"><-PostTitle-></a></div>
</BlogPreviousItems>
</div>
<div class="LowSid"></div>

<BlogLinkDumpBlock>
<div class="TopSid"><div class="TopSid2">پيوندهای روزانه</div></div>
<div class="CenterSid"><BlogLinkDump>
<div class="li-Sid"><a rel="nofollow" target="_blank" href="/<-LinkUrl->" title="<-LinkDescription->"><-LinkTitle-></a></div>
</BlogLinkDump>
</div>
<div class="LowSid"></div></BlogLinkDumpBlock>

<div class="TopSid"><div class="TopSid2">آرشیو مطالب</div></div>
<div class="CenterSid"><BlogArchive maxitems="8" archivetitle="آرشیو " >
<BlogArchive>
<div class="li-Sid"><a href="/<-ArchiveLink->"><-ArchiveTitle-></a></div>
</BlogArchive>
</div>
<div class="LowSid"></div><div class="TopSid"><div class="TopSid2">امکانات وب</div></div>
<div class="CenterSid">
<div class="About">
<div style="text-align:center">
<-BlogCustomHtml-><br>
</div>
</div>
</div>
<div class="LowSid"></div>

</div></div></div><div class="footer"><div class="Fo1"><a title="قالب های پیچک" href="http://www.pichak.net"target="_blank"> طراح قالب </a> : <a title="قالب های پیچک" href="http://pichak.net"target="_blank"> پیچک </a>| <a href="http://www.sitesazi.com" title="طراحی سایت" target="_blank">طراحی سایت</a> | Weblog Themes By : <a title="قالب های پیچک"  href="http://pichak.net"target="_blank"> Pichak.net </a>
</div><div class="Fo2"><a rel="nofollow" href="/<-BlogXmlLink->" target="_blank">RSS Feed</a>  <b>|</b></div></div></div></div>
</body>
</html>

کد قالب برای وبلاگ،طراحی سایت،طراحی سایت حرفه ای